Eukaryo ABC

Eukaryo ABC as (Algae Breeding Cultures) er et privateid selskap som utvikler «sorter» av makroalger for dyrking i Norge. «Sortene» selekteres fra morplanter i ulike regionale områder regulert for akvakultur, for å gi større avling og bedre kvalitet og stabilitet enn tilsvarende fra viltvoksende forekomster. Vi tilbyr stiklinger klar for utsett i sjø fra det beste materialet som til enhver tid er tilgjengelig fra foredlingsavdelinga.

Foredling av makroalger innebærer at vi velger ut kun de beste individene i en populasjon for videre oppformering. Dette er en kontinuerlig prosess, og for hver generasjon avkom fra utvalgte morplanter forbedrer vi egenskapene vi er ute etter. Det er flere metoder som kan benyttes til foredling, men vi bruker ikke noen form for genmanipulering. Foredlingsarbeidet starter med at vi henter inn morplanter fra viltvoksende forekomster i utvalgte områder, og setter de inn i et målretta foredlingsprogram. Foredlingsprogrammene kan variere med art og foredlingsmål. Ulike former for lysbehandling brukes for å regulere modningsgrad og utviklingsteg i forhold til videre foredling og oppformering for salg.

Når algene er kjønnsmodne slipper de lett sporene. Dette er han og hunsporer (gametofytter)og de blir umiddelbart satt under langdagsbehandling i rødt lys. Her får de anledning til å vokse, men pga lysbehandlinga vil de ikke krysse seg med hverandre, og vi kan derfor kontrollere når vi vil at kryssing skal skje og med hvem. Dette er en fordel i et dyrkingsregime som innebærer utsett til ulike tider av året, og de første seleksjonene kan starte allerede på dette stadiet.
Eukaryo har bygd et eget kulturrom hvor veksten kontrolleres ved å styre lys og temperatur. Det røde lyset hindrer kryssing mens det blå lyset fremmer kryssing og påfølgende vekst. Når det nærmer seg tid for utsett i sjø, overføres sporene til blått lys, og nå skjer nesten umiddelbart ei kryssing av han og hunsporer og som vokser fram til sporofytter. Disse festes på rep med ulike teknikker og settes ut i sjø for videre påvekst fram til høsting.
Før seleksjon starter kan størrelsen på sporofyttene variere sterkt. Dette kan vi se allerede på et tidlig stadium, og vi er derfor interessert i å selektere ut kun de beste.
Variasjon i størrelse hos sporofytter fra tilfeldige viltvoksende foreldreplanter er stor og er utgangspunktet for en vellykka seleksjon.

Eukaryo as

Eukaryo as driver med næringsutvikling, og har bioutvikling og -innovasjon som sitt formål. Virksomheta er spesielt retta inn mot akvakultur med vekt på dyrking og videreforedling av biologiske organismer, med tare og tunikater som spesialitet.

Eukaryo as eies av Åsbjørn Karlsen, som etter 40 års erfaring fra forskning etablerte selskapet for å videreutvikle kunnskap og problemstillinger fra forskningsmiljøene til kommersialisering og grunnlag for næringsetableringer. Virksomheten er nå etablert med egen utviklings- og innovasjonsavdeling på Langstranda i Bodø. Les CV her.