Satsing på utvikling av ny algeindustri i Norden

Nordic Innovation, Innovasjon Norge og private bedrifter satser til sammen i underkant av 8 mill. kroner til prosjektet «Konservering og prosessering av marine makroalger til ingredienser i fôr» (CapMafi). Prosjektet har som mål å utvikle metoder for stabilisering av innhøsta makro alger med tanke på lagring over tid, effektiv prosessering av den stabile algemassen til verdifulle fôringredienser som protein og fett, samt etablere et nordisk selskap for en storskala algeindustri. Prosjektet eies og ledes av Bodøfirmaet Eukaryo as, som har med seg et nordisk konsortium bestående av 4 bedrifter med høg kompetanse på området.

Oppdrett av fisk er en svært viktig næring i Norden, og Norge spesielt. Volumet er i dag ca 1,2 mill. tonn laksefisk, og politikerne har ambisjoner om at dette kan 5 til 7 dobles. Men av bestanddelene i fôret som brukes til oppdrettsfisk, kommer bare ca. 1/3 fra marine organismer. Resten er stort sett vegetabiler, og importen av soyabønner fra Brasil er allerede på over 500 tusen tonn i året. Ei 5 – 7 dobling av produksjonen vil innebære at bestanddeler fra marine organismer vil ligge under 10%, og en enda større del av fôret vil være basert på import av fôrråstoffer dersom ikke nye marine ressurser kan tas i bruk. Å kunne erstatte en stor del av de importerte fôringrediensene med næringsstoffer utvunnet av mer eller mindre lokalproduserte marine makroalger, vil derfor gi et bedre grunnlag for ei bærekraftig utvikling av den veksten politikerne ser for seg.

I Nordisk sammenheng foregår avl av makroalger bare i svært beskjedent omfang. Det er derfor store muligheter til å foreta utvalg av regionale «sorter» som har et høyere innhold av både proteiner og fett enn gjennomsnittet har, og dyrke disse for industrielt formål. Men algene høstes stort sett bare en gang i året, og en stor og verdifull algemasse har liten verdi dersom denne ikke kan lagres med tanke på prosessering gjennom hele året.

I dette prosjektet gjøres det først noen eksperimentelle småskala laboratorieforsøk av prosessen med konservering og påfølgende prosessering. Men fordi småskala forsøk på laboratoriet slettes ikke alltid gir samme resultat når produksjonen oppskaleres, skal det også gjennomføres testing i større skala. Mens eksperimentene på laboratoriet foregår på Island, skal de oppskalerte testene foregå også i Norge og på Færøyene, og om mulig kobles til opplæringsprogram om teknikken som benyttes.

Ambisjonene om en storskala algeindustri for produksjon av verdifulle fôringredienser til fiskeoppdrett og landbruk, vil kreve store sjøareal for dyrking. Det er derfor viktig å se prosjektet i et nordisk perspektiv, og gjøre seg bruk av nordisk kompetanse og kapital for å kunne realisere den målsetningen. At både Nordic Innovation og Innovasjon Norge støtter denne satsinga, indikerer ei sterk tru på at dette er en framtidsretta aktivitet som vil kunne få stor betydning både direkte og indirekte som kystnæring. De innledende forsøkene er godt i gang, og resultatene tilsier at optimismen ikke er ubegrunnet.