Algeforedling

Eukaryo har nå etablert selskapet Eukaryo ABC for å lage nye algesorter og videreforedle eksisterende sorter.

Eukaryo as har etablert selskapet Eukaryo ABC as for å lage nye algesorter. ABC er forkortelse for Algae Breeding Cultures. Ethvert marked vil kreve råvarer og videreforedla varer av høg kvalitet, og enhver dyrker vil kreve å få stadig bedre avlinger og utnyttelse av konsesjonsarealet. Dette er det umulig å tilfredsstille uten at vi starter med systematisk seleksjon, målretta kryssing, testinger og ny seleksjon. Planteforedling og avl har vært drevet med stor suksess innen landbruk og fiskeoppdrett, og lagt grunnlaget for all moderne matproduksjon i verden. Dette er kunnskap Eukaryo ABC as nå prøver å videreføre for kultivering av makroalger. Derfor har vi bygd opp helt nye lokaliteter for algeforedling i Våg på Sandhornøya i Gildeskål, og er i gang med de første kulturene. Vi forventer stor faglig framgang de nærmeste årene.